logo

PRIVATUMO TAISYKLĖS 

Paskutinį kartą Privatumo taisyklės peržiūrėtos 2021.10.25

Bendra informacija

1.1 VšĮ „GO Vilnius“ (toliau – mes) yra interneto svetainės ihvilnius.lt (toliau –Svetainė) valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – Privatumo taisyklės) mes nustatome ir paaiškiname, kaip renkame ir tvarkome duomenų subjektų asmens duomenis.

1.2 „Asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) Privatumo taisyklėse reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

1.3 Privatumo taisyklės galioja visiems asmenims, kurie lankosi Svetainėje, teikia užklausas per joje integruotą įskiepį, lankosi mūsų socialinių tinklų paskyrose LinkedIn, Facebook, YouTube socialiniuose tinkluose (toliau – Socialinės paskyros), naudojasi mūsų paslaugomis, domisi mūsų pasiūlymais, susisiekia su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais ar kreipiasi į mus kitais klausimais.

1.4 Jei kreipiatės į mus paslaugų ar informacijos, naudojatės Svetaine, lankotės mūsų Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis paskelbtais kontaktais, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo taisyklėmis.

1.5 Duomenų subjektų duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga jiems pasiekti. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), taip pat kituose teisės aktuose ir priežiūros institucijų rekomendacijose ir (ar) nurodymuose nustatytų Asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR, ADTAĮ ir kituose taikomuose teisės aktuose.

1.6 Asmenys, jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių Asmens duomenų per Svetainę ir (ar) Socialines paskyras. Jei esate asmuo, jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdamas Asmens duomenis, turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

1.7 Šios Privatumo taisyklės gali keistis, todėl tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo taisyklių versiją.

Kas mes?

2.1 Mes esame:

VšĮ „GO Vilnius“,

Juridinio asmens kodas 123641468

Registruotos buveinės adresas  Gynėjų g. 14-111, LT-01109 Vilnius,

Tel. +370 686 57232

El. paštas [email protected].

2.2 Rinkdami ir tvarkydami Asmens duomenis mes veikiame kaip duomenų valdytojas.

2.3 Norėdami užtikrinti paprastesnį informacijos, reikalingos viešojo administravimo subjektams (Sodra, VMI, UŽT ir pan.) pateikimą, Svetainėje mes naudojame laiko rezervacijos įskiepį ScheduleOnce. Įskiepio pagalba renkamus duomenis tiek mes, tiek duomenis gaunantys viešojo administravimo subjektai tvarkome kaip nepriklausomas duomenų valdytojas, kuris pats nustato renkamų Asmens duomenų tvarkymo tikslus. Tačiau dalį per įskiepį renkamų Asmens duomenų, mes tvarkome kaip duomenų tvarkytojas, viešojo administravimo subjekto pavedimu bei vardu. Įskiepio tiekėjas yra bendrovė OnceHub (JAV). Duomenų perdavimas į JAV vykdomas naudojant vieną iš šių Privatumo taisyklių 6 skyriuje nurodytų Asmens duomenų perdavimo už EEE mechanizmų. Daugiau apie šį rezervacijos įskiepį skaitykite OnceHub privatumo politikoje.

Kaip mes renkame Jūsų Asmens duomenis ir kokiais tikslais juos tvarkome?

3.1 Jūsų Asmens duomenys yra gaunami įvairiais būdais:

3.1.1 Kai Jūs pateikiate mums savo Asmens duomenis tiesiogiai, pavyzdžiui, sudarote su mumis sutartį (pirkimo–pardavimo, paslaugų teikimo ir pan.), registruojatės ir naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, prenumeruojate mūsų naujienas, registruojatės į mūsų organizuojamus renginius, konferencijas, parodas, kursus ar kitus projektus, pateikiate paklausimą, prašymą ir (ar) pretenziją mums telefonu, el. paštu, Svetainėje ar paprastu paštu;

3.1.2 Asmens duomenys apie Jus gali būti renkami automatiškai, pavyzdžiui, kai pateikiate užklausą per Svetainę ar Socialines paskyras, darote viešus įrašus Socialinėse paskyrose, naudojatės Svetaine ir Socialinėmis paskyromis (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys);

3.1.3 Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija, pateikiama mūsų partnerių, kontrahentų, paslaugų teikėjų, Jūsų viešai prieinamų profilių ar duomenų bazių informacija, Jūsų artimųjų ar kitų asmenų Jūsų sutikimu pateikiama informacija.

3.1.4 Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti Privatumo taisyklėse, tačiau jei taip atsitiktų – mes Jus papildomai informuosime.

3.2 Asmens duomenis mums teikiantis asmuo atsako už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Mes galime paprašyti patvirtinti, kad asmuo turi teisę teikti mums Asmens duomenis (pavyzdžiui, pildant paslaugų užsakymo ar registracijos formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime tokių duomenų teikėją.

3.3 Šioje lentelėje pateikiame Jūsų Asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome, jų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus ir saugojimo terminus:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Paslaugų susijusių su Vilniaus miesto plėtra (verslas, turizmas, laisvalaikis, įsisteigimas, tarpininkavimas pasirenkant partnerius, renginių organizavimas) teikimas

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. pašto adresas, pareigos, darbovietė, socialinio tinklo paskyros vartotojo duomenys, išsilavinimo duomenys sąskaitos numeris, kredito/ mokėjimo įstaiga, mokėjimų duomenys, įgaliojimo atstovauti juridinį asmenį turinys, statusas apie nuolatinį Lietuvos Respublikos gyventoją ar Lietuvos Respublikos rezidentą, duomenys apie GO Vilnius suteiktas paslaugas, el. komunikacija

Paslaugų teikimo laikotarpiu ir 5 metus paslaugų teikimo pasibaigimo, nebent, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, būtų taikomas ilgesnis privalomas minimalus saugojimo terminas

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 str. 1 dalies e) punktas)

Imigracinių ir integracinių paslaugų teikimas, integracinių seminarų, kursų, renginių organizavimas ir vystymas

Vardas, pavardė, gimimo data,  atstovo statusas (tėvai, globėjai ir pan.), atstovo vardas, pavardė, gimimo data, adresas, tel. numeris, el. pašto adresas, šeiminė padėtis, tautybė/pilietybė, statusas apie nuolatinį Lietuvos Respublikos gyventoją ar Lietuvos Respublikos rezidentą, sritis, kurioje dirba, kvalifikacija, informacija apie kalbų mokėjimą, išklausytų kursų/ seminarų patvirtinimai

Paslaugų teikimo laikotarpiu ir 5 metus po paslaugų teikimo pabaigos, nebent, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, būtų taikomas ilgesnis privalomas minimalus saugojimo terminas

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 str. 1 dalies e) punktas)

Mūsų veiklos vykdymui, administravimui ir palaikymui reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, taip pat su mumis susijęs kitas, nei darbo santykiai, vidaus administravimas

Vardas, pavardė, asmens kodas (jei rinkti privaloma), ind. veiklos paž. numeris, informacija apie darbo vietą ir pareigas, darbo vietos/ veiklos adresas, el. pašto adresas, tel. numeris, darbo pažymėjimo numeris ir kvalifikacijos duomenys, susirašinėjimas, įgaliojimo atstovauti asmenį turinys

Susitarimo galiojimo/ santykių palaikymo laikotarpiu ir 10 metų po susitarimo/ santykių pasibaigimo, nebent, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, būtų taikomas ilgesnis privalomas minimalus saugojimo terminas

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 str. 1 dalies e) punktas)

Užklausų apie mūsų veiklą ir paslaugas administravimas, konsultavimas dėl mūsų teikiamų paslaugų

Vardas, pavardė,  tel. numeris, el. pašto adresas, adresas, žinutės turinys, atsakymo turinys, soc. tinklų paskyros anketos viešai matoma informacija

Visą komunikacijos laikotarpį ir 1 metus po komunikacijos pabaigos

Nuotolinio bendravimo programose duomenys saugomi pagal programų nustatymus, bet ne ilgiau kaip 1 metus nuo komunikacijos pabaigos

Sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys saugomi taip kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 str. 1 dalies e) punktas)

Kandidatų į siūlomą darbo vietą įvertinimas, atranka bei duomenų tvarkymas, siekiant pasiūlyti darbo vietą ateityje

Vardas, pavardė, adresas (jei reikalinga), tel. numeris, el. pašto adresas, išsilavinimas , esamos ir buvusių darboviečių pavadinimai, informacija apie kandidato karjerą, gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas (neprivaloma), atlyginimo lūkesčiai (neprivaloma), kontaktinė informacija rekomendacijoms gauti (neprivaloma), darbo pokalbio proceso metu pasižymėtos pastabos, testų ir/ar praktinių užduočių rezultatai, informacija apie pageidaujamą darbą, kita informacija, kurią kandidatas nurodo savo gyvenimo aprašyme arba motyvaciniame laiške, kandidato viešai skelbiami duomenys

Visą atrankos laikotarpį ir 3 mėnesius pasibaigus atrankai (jei yra gautas duomenų subjekto sutikimas), nebent asmuo savo sutikimą atšaukia anksčiau. Tuomet duomenys saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos

Kai duomenys pateikiami ne konkrečiai atrankai, jie saugomi 1 metus nuo duomenų gavimo, nebent asmuo savo sutikimą atšaukia anksčiau. Tuomet duomenys yra saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 str. 1 dalies e) punktas)

Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Svetainės, Socialinių paskyrų) valdymas, stebėjimas, funkcionalumo ir saugumo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas

 

Vardas, pavardė, vartotojo vardas, el. pašto adresas, socialinio tinklo paskyros vartotojo duomenys, IP adresas, slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė, socialinių paskyrų integracijos pagalba renkami duomenys

Asmens duomenys saugomi 1 metus

Slapukų pagalba surinkti duomenys saugomi kaip nurodyta Privatumo taisyklių 10 skyriuje

Sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys saugomi kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą

Socialinių tinklų paskyrose duomenys saugomi pagal socialinio tinklo valdytojo nustatymus

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 str. 1 dalies e) punktas)

Naujienų siuntimas, paslaugų tobulinimas ir reklama

Vardas, pavardė, el. paštas, apklausos skelbime/ anketoje prašomi nurodyti duomenys, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada ir kiek kartų jis buvo perskaitytas / atvertas

Duomenys saugomi 2 metus nuo duomenų pateikimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo duotą sutikimą. Tuomet duomenys saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 str. 1 dalies e) punktas)

Prašymų, skundų, pretenzijų, ginčų, oficialių užklausų, susijusių su mūsų veikla nagrinėjimas teismine ir neteismine tvarka

Vardas, pavardė, asmens kodas (jei yra reikalinga arba jei asmuo pateikia pats) pareigos, darbo vieta, adresas, el. pašto adresas, tel. numeris, prašymo, skundo, pretenzijos, procesinių dokumentų bei jų priedų turinys, atsakymo į prašymą, skundą, pretenziją, procesinį dokumentą bei jų priedų turinys

Prašymo, skundo, pretenzijos nagrinėjimo neteismine tvarka laikotarpiu ir 3 metus po tokio nagrinėjimo pabaigos, nebent, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, būtų taikomas ilgesnis privalomas minimalus saugojimo terminas

Teisminių ginčų dokumentai saugomi ginčo nagrinėjimo laikotarpiui ir 10 po galutinio sprendimo įsiteisėjimo, nebent, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, būtų taikomas ilgesnis privalomas minimalus saugojimo terminas

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 str. 1 dalies e) punktas)

3.4 Socialinių paskyrų naudotojams be šių Privatumo taisyklių, taikoma ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politikos. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą naudotojo paskyros informaciją, priklausomai nuo pasirinktų privatumo nustatymų. Jeigu naudotojas skelbia informaciją bendraudamas su mumis Socialinėse paskyrose, priklausomai nuo jo pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma mūsų Socialinėje paskyroje).

3.5 Kai kuriais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktais galime siųsti informacines žinutes, pavyzdžiui, informuoti Jus apie atsakymus į užklausoje pateiktus klausimus. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

3.6 Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją susisiekę su mumis. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

3.7 Asmens duomenų saugojimo terminus nustatome vadovaudamiesi įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimais bei priežiūros ir (ar) kitos kompetentingos institucijos nurodymais. Jei šie reikalavimai ar nurodymai nėra nustatyti, duomenų saugojimo terminus nustatome atsižvelgdami į viešąjį interesą ar mūsų pačių teisėtus interesus. Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, Jūsų duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti, arba nuasmeninami taip, kad nebūtų jokios galimybės Jūsų identifikuoti.

3.8 Net ir tuo atveju, kai pareikšite pageidavimą nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, dėl ateityje galimai atsirasiančių reikalavimų ir toliau turėsime saugoti tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tol, kol pasibaigs tam tikrų duomenų saugojimo terminai. Informacija taip pat bus saugoma tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamai užfiksuotą santykių su Jumis istoriją bei galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.

3.9 Mūsų darbuotojai ir personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala. Taip pat mes nerenkame ir netvarkome Jūsų specialių kategorijų Asmens duomenų.

Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis ir kokių principų laikomės?

4.1 Mes gerbiame Jūsų privatumą ir renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

4.2 Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

4.2.1 Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

4.2.2 Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

4.2.3 Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

4.2.4 Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

4.2.5 Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

4.2.6 Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo taisyklėse ar taikytinuose teisės aktuose;

4.2.7 Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai, užtikriname technines ir organizacines saugumo priemones, taip pat prieigą prie Asmens duomenų suteikiame tik tiems savo darbuotojams, kuriems tokia prieiga yra reikalinga dėl jų atliekamų darbo funkcijų.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

5.1Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip kaip nurodyta šiose Privatumo taisyklėse.

5.2J ūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:

5.2.1 Mūsų partneriams ar konsultantams pavyzdžiui, auditoriams, advokatams, mokesčių konsultantams ir pan., taip pat mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, papildomų paslaugų teikėjams, IT bendrovėms, reklamos ir marketingo paslaugas teikiančioms bendrovėms, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus. Esame pasitelkę tokius partnerius ir duomenų tvarkytojus:

5.2.1.1 Marketingas, rinkodara, reklamos partneriai, naujienų siuntimas: UAB OPEN agency (Lietuva), UAB Idea Prima (Lietuva), UAB Mailerlite (Lietuva);

5.2.1.2 IT sprendimai, IT saugumo priežiūra ir techninės paslaugos: UAB E-Bros (Lietuva), OnceHub Inc. (JAV, duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).

5.2.1.3 Debesų ir prieglobos paslaugų teikėjai: Microsoft Ireland Operations Limited (Airija) ir Microsoft Corporation (JAV, duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).

5.2.1.4 Kitų paslaugų teikėjai Zoom Video Communications, Inc (JAV, duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).

5.2.2 Kad galėtume skelbti Jūsų turinį Socialinių tinklų paskyrose, teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:

5.2.2.1 LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija) ir LinkedIn Corporation (JAV, duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų));

5.2.2.2 Facebook Ireland Ltd. (Airija) ir Facebook, Inc. (JAV, duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);

5.2.2.3 YouTube Inc. (JAV), Google Inc. (JAV, duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų) ir Google Ireland Ltd. (Airija).

5.2.3 Valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

5.2.4 Kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, mokėjimų įstaigoms ir pan.;

5.2.5 Jeigu prireiktų – organizacijoms, kurios ketintų vykdyti ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

6.1 Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome Europos Ekonominėje erdvėje, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už Europos Ekonominės erdvės ribų (toliau – EEE). Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

6.2 Duomenys perduodami tik mūsų pasirinktiems patikimiems partneriams;

6.3 Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;

6.4 Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba

6.5 Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą;

6.6 Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribų.

Ar mes siųsime Jums naujienas?

7.1 Gavę Jūsų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas kurios, mūsų manymu, gali Jus dominti, taip pat teirautis informacijos dėl mūsų teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės.

7.2 Naujienos gali būti siunčiamos el. paštu. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

7.3 Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

7.4 Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:

7.4.1 pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba

7.4.2 atsiųsti mums pranešimą šiose Privatumo taisyklėse nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.

7.5 Jums atšaukus sutikimą, mes stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą Jūsų kontaktais.

7.6 Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mūsų sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą.

7.7 Siekiant rodyti Jums aktualesnę personalizuotą reklamą mūsų reklamos partneriai naudoja įvairius mobiliuosius ir interneto slapukus. Personalizuota reklama Jums bus rodoma tik Jūsų sutikimu. Reklamos personalizavimo slapukai naudojami siekiant išmatuoti grupę, aktyvuoti kontekstinę reklamą ir/ar tikslines kampanijas. Jums suteikus leidimą naudoti slapukus, bus generuojamas vartotojo profilis su pseudonimu, tačiau nebus įmanoma nustatyti asmens tapatybės. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių stebėjimo technologijų ir jų naudojimo. Trečiųjų šalių slapukus reglamentuoja trečiųjų šalių privatumo politika. Personalizuotų slapukų galite atsisakyti pakeisdami naršyklės nustatymus arba kitais būdais, kurie yra nurodyti šiose Privatumo taisyklėse.

Kokias teises Jūs turite?

8.1 Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises (priklausomai nuo situacijos bei BDAR įtvirtintų papildomų sąlygų):

Jūsų teisė

Tam tikri apribojimai

Teisė žinoti

Turite teisę gauti informaciją apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.

Teisė susipažinti

 

Ši teisė reiškia, kad galite mūsų prašyti Jums pateikti:

 • Patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis;
 • Jūsų tvarkomų Asmens duomenų sąrašą;
 • Tikslų ir teisinio pagrindo Jūsų Asmens duomenų tvarkymui sąrašą;
 • Patvirtinimą, ar siunčiame Asmens duomenis į trečiąsias šalis, ir jeigu taip, kokių saugumo priemonių buvo imtasi;
 • Jūsų Asmens duomenų gavimo šaltinį;
 • Informaciją, ar taikomas profiliavimas;
 • Duomenų saugojimo laikotarpio nurodymą.

Aukščiau išvardintą informaciją pateiksime su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

Teisė ištaisyti

 

Taikoma, jeigu mūsų turima informacija, susijusi su Jūsų asmens duomenimis, yra neišsami arba netiksli.

Teisė „būti pamirštam“

 

Taikoma, jeigu:

 • Mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;
 • Duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate;
 • Duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu ir po Jūsų pateikto prašymo nustatoma, kad Jūsų privatūs interesai viršesni;

Teisė apriboti

 

Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t. y.:

 • Jei Jūs ginčijate informacijos tikslumą;
 • Jei Jūs prieštaraujate Asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu;
 • Mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;
 • Informacija mums nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.

Teisė į duomenų pekeliamumą

Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu Jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatizuotu būdu, remdamiesi Jūsų sutikimu arba sutartimi, sudaryta su Jumis.

Teisė nesutikti

Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Tvarkant Jūsų Asmens duomenis tokiu pagrindu, mums tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus.

Taip pat galite bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Teisė atšaukti sutikimą

Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į instituciją, kuri atsakinga už Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę  – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją , daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite svetainėje (https://vdai.lrv.lt/).

Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

8.2 Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, apklausų organizavimo tikslais, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu [email protected], ar kitu Jums atsiųstoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).

8.3 Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, arba įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

8.4 Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu [email protected]. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.

8.5 Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

8.6 Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

8.7 Visada siekiame tinkamai užtikrinti Jūsų teises ir operatyviai reaguoti į bet kokį galimą jų įgyvendinimo pažeidimą, todėl, kilus bet kokiam klausimui dėl mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų, prašome pirmiausia susisiekti su mumis. Taip pat pažymime, jog visais atvejais turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis?

9.1 Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims.

Slapukai (angl. „cookies“) ir kitos sekimo technologijos

10.1 Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Jie padeda mums:

10.1.1 atpažinti Jus, kaip ankstesnį Svetainės lankytoją;

10.1.2 išsaugoti Jūsų lankymosi Svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį;

10.1.3 užtikrinti sklandų Svetainės veikimą;

10.1.4 stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankytojų skaičių.

10.2 Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų įrenginio naršyklę ar atmintį būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis) ar sekti įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Išsamesnė informacija apie slapukų atsisakymą pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.

10.3 Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Svetainės veikimui, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Svetainei, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

10.4 Mes naudojame tokius „Google Inc“ įrankius:

10.4.1 „Google Analytics“ - kuris leidžia analizuoti Svetainės naudojimą, sudaryti ataskaitas, planuoti bei prognozuoti Svetainės veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys paprastai saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos, pakeisdamas naršyklės nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Svetaine bei tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

10.4.2 „Google Ads“ – kuris leidžia įvertinti Svetainės naudojimą rodomų reklamų atžvilgiu, sudaryti ataskaitas. Visa ši informacija yra anoniminė. „Google Ads“ surinkti duomenys paprastai saugomi „Google“ serveryje JAV. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir/ ar norite atsisakyti „Google Inc“ slapukų, galite išjungti „Google Inc“ reklamų nustatymuose adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Tokiu atveju Jums gali būti įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.

10.4.3 „Google Remarketing” - leidžia vartotojams, pakartotinai gauti reklamas „Google Inc“ partnerių tinklo svetainėse. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir/ ar norite atsisakyti „Google Inc“ slapukų, galite išjungti „Google Inc“ reklamų nustatymuose adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Tokiu atveju Jums gali būti įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.

10.4.4 „Google Tag Manager“ - programą, kuria naudojantis atliekamos interneto svetainių naudojimo analizės paslaugos. Slapukų sugeneruota informacija apie tai, kaip Jūs naudojate Svetainę (kartu su IP adresu), perduodama ir kaupiama į Google serveryje JAV. Ši informacija naudojama analizuoti Jūsų naudojimąsi Svetaine, rengti ataskaitas apie Svetainės populiarumą jos operatoriui, teikti kitas su Svetaine ir jos naudojimu susijusias paslaugas. Google gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei šie tretieji asmenys tvarko informaciją Google vardu. Google nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Daugiau informacijos: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en.

10.5 Kiti mūsų naudojami įrankiai:

10.5.1 „Facebook Pixel“ - naudojamas pakartotinės rinkodaros tikslais, kad galėtume su jumis vėl susisiekti per 180 dienų, taip pat šis įrankis leidžia jo pagalbą surinktą informaciją analizuoti „Facebook Ads Manager“ platformoje. Tai leidžia mums rodyti interesais pagrįstą reklamą („Facebook Ads“) Jums, kai Jūs lankotės socialiniame tinkle „Facebook“ arba kitose svetainėse, taip pat naudojančiose šį įrankį. Tokiu būdu stengiamės rodyti jus dominančią reklamą, kad mūsų svetainė ar pasiūlymai jums būtų įdomesni. Daugiau informacijos kaip veikia Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

10.5.2 „LinkedIn Insight tag“ – padeda įvertinti mūsų LinkedIn puslapio lankomumą, jo reklamų efektyvumą ir šių duomenų pagrindu rodyti atnaujintus pranešimus / reklamines žinutes. Per LinkedIn puslapį prieinama nuasmeninta informacija: puslapio lankomumas, mūsų pranešimus sekančių asmenų kiekis; asmenų, kuriuos pasiekia puslapio / reklamos turinys skaičius ir jų veiksmai (dalinasi, paspaudžia „patinka“, kt.); naujų sekėjų skaičius, Jūsų pasiskirstymas pagal lytį, miestą, valstybę, naršyklės kalbą. Daugiau informacijos: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

10.5.6 Tikslus mūsų naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Tiekėjas

Galiojimo laikas

Privalomi slapukai, kad Svetainė gerai veiktų

scrollMemory

Kai vartotojas grįžta atgal, slapukas nustato į kokį slinkimo lygį vartotoją grąžinti.

International House Vilnius

Sesija

visionImpaired

Kai vartotojas pasirenka didesnį raidžių dydį mūsų svetainėje, šis slapukas išsaugo pasirinkimą.

International House Vilnius

Nuolatinis

lang

Šis slapukas išsaugo svetainės kalbos pasirinkimą.

International House Vilnius

Sesija

Statistikos slapukai

_ga

Šis slapukas registruoja unikalų ID, kuris yra naudojamas generuojant statistiką apie vartotojo svetainės naudojimą.

Google

2 metai

_gat

Naudojamas sumažinti užklausų rodiklį.

Google

Sesija

_gid

Šis slapukas registruoja unikalų ID, kuris yra naudojamas generuojant statistiką apie vartotojo svetainės naudojimą.

Google

Sesija

Rinkodaros slapukai

ads/ga-audiences

Pikselis, naudojamas Google Ads platformos, skirtas pakartotinai įtraukti vartotojus, kurie yra linkę tapti klientais, remiantis vartotojų elgsena svetainėje.

Google

Sesija

fr

Naudojamas serijai reklamos produktų, kaip „realaus laiko siūlymas“, iš trečiųjų šalių reklamuotojų.

Facebook

3 mėnesiai

NID

Naudojamas išsaugoti vartotojų pasirinkimus.

Google

6 mėnesiai

tr

Facebook pikselis

Facebook

Sesija

Susisiekite su mumis

11.1 Jei pastebėjote Privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą Svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

VšĮ „GO Vilnius“
Adresas: Gynėjų g. 14-111, LT-01109 Vilnius;
Tel.: +370 686 57232;
El. paštas: [email protected];

11.2 Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atliekamo Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

11.3 Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

Baigiamosios nuostatos

12.1 Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į išorines interneto svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi turėti savo atskiras privatumo politikas už kurias mes negalime prisiimti atsakomybės, todėl rekomenduojame detaliai jas peržiūrėti dar prieš kokių nors savo Asmens duomenų pateikimą.

12.2 Atnaujinę Privatumo taisykles, informuosime Jus apie, mūsų vertinimu, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą Svetainėje ar kitu panašiu būdu. Jei naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujintose Privatumo taisyklėse.